Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 370 21 35 , fax. 34 370 21 35
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
  ul. Mirowska 15 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 370 21 35, fax. 34 370 21 35
  REGON: 15158624700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji dostaw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsm.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach