Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych II

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2660230, 2660251 , fax. 32 2663630, 2660251
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. G. Zapolskiej 3 3
  41-218 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2660230, 2660251, fax. 32 2663630, 2660251
  REGON: 27624072400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum-pediatrii.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki szpitalnej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakiety: pakiet nr 1 - środki do dezynfekcji ran, skóry i powierzchni pakiet nr 2 - środki do dezynfekcji i pielęgnacji rąk oraz narzędzi i endoskopów oraz Centralnej Sterylizacji Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całego pakietu, oferty. Warunki określone przez Zamawiającego dodatkowo na poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik nr 2a i 2b do SIWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i formularzu asortymentowo-cenowym wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, nazwę producenta, pochodzenie itp. - należy przyjąć, ze wskazane patenty, znaki towarowe, nazwy producenta, pochodzenie itp. są podane przykładowo i jedynie określają parametry użytkowe, eksploatacyjne, techniczne, które muszą być spełnione przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych tożsamych lub lepszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że zaoferowany asortyment jest równoważny, co nie wyklucza możliwości Zamawiającego do zażądania na etapie badania ofert do udzielenia przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faksu lub drogą mailową lub telefonicznie (potwierdzone pisemnym zamówieniem). 2. Dostarczenie zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia), od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 13.00. Za datę dostawy uznaje się dzień, w którym potwierdzono odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W przypadku gdy dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 3. Miejscem dostawy kolejnych partii przedmiotu zamówienia jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Apteka szpitalna. 4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przedmiot zamówienia w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. Uwaga!!! Zamawiający przez zapis zawarty w §1 ust. 8 wzoru umowy rozumie, iż Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dane zamówienie Zamawiającego bez względu na zamówioną ilość środków dezynfekcyjnych. Wykonawca nie może odmówić zrealizowania zamówienia powołując się na względy ekonomiczne, tzn. mała ilość zamówionych środków dezynfekcyjnych w stosunku do kosztów dostarczenia zamówienia. Zamawiający podkreśla, iż przedmiotowy zapis nie dotyczy możliwości zmian ilościowych przedmiotu zamówienia ponad ilości określone w SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na części. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek przedmiotu zamówienia. 8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie przez okres trwania umowy. 9. Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego przedmiotu zamówienia, a także opakowanie zbiorcze zaopatrzone było w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim. 10. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą nazwy środka dezynfekcyjnego, jego producenta (wytwórcy), kod produktu (jeśli taki istnieje), nr serii i datę ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Przedmiot zamówienia powinien być w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczne przechowywanie. 11. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien być dobrej jakości, wolny wad, powinien spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załącznikach nr 2a i 2b oraz powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracji, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP przez uprawniony organ. Ponadto zaproponowany w postępowaniu przedmiot zamówienia będący: - wyrobem biobójczym musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r., nr 39 poz. 252 z późn. zm.) oraz posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego; - wyrobem medycznym musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.); - preparatem niebezpiecznym musi posiadać Kartę charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych oraz spełnić wymogi ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych (Dz. U. 2011 r., nr 63, poz. 322 z późn. zm.), - produktem leczniczym musi spełniać wymagania określone ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.), musi być wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych oraz posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; - wyrobem kosmetycznym musi posiadać potwierdzenie przekazania danych do krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. 2001 r., nr 42, poz. 473 z późn. zm.). co Wykonawca potwierdza składając oświadczenie o treści według załącznika nr 6 do SIWZ. Wszystkie powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany do okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania. 12. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a) aktualnych kart charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia do każdego pakietu w języku polskim, wydanych przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia bądź świadectwo rejestracji wyrobów medycznych oraz środków biobójczych, jeżeli produkt nie posiada karty charakterystyki, a także dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego. Środki dezynfekcyjne wprowadzane po raz pierwszy do obrotu po 1 czerwca 2015 r. mają posiadać zaktualizowaną kartę charakterystyki oraz mają posiadać nowe piktogramy zgodnie z rozporządzeniem CLP nową kartę charakterystyki. b) materiałów (np. opisów, katalogów, ulotek, specyfikacji technicznych, opisów merytorycznych itp.) na temat zaoferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzonych w języku polskim, wydanych przez producenta, zawierających opis przedmiotu zamówienia dla potwierdzenia i udokumentowania spełniania wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga opisania materiałów, której pozycji asortymentowej dany materiał dotyczy. 13. Ilości oraz wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2A i 2B do SIWZ są ilościami maksymalnymi oraz mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70% szacunkowej wartości określonej w umowie. 14. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia; b) jakiekolwiek opakowanie będzie naruszone np. podczas transportu; c) dostarczony towar nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia powyższych wad lub wad, których nie można było stwierdzić w momencie przyjmowania przedmiotu zamówienia, a dopiero w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, Zamawiający bezzwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę faxem lub drogą mailową. 15. Wykonawca zobowiązuje się: a) uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego w otrzymanym przedmiocie zamówienia w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową; b) wymienić wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faxem lub drogą mailową, na swój koszt. Przez zrealizowanie reklamacji rozumie się dostarczenie pełnowartościowego przedmiotu zamówienia zgodnego z zamówieniem Zamawiającego. 16. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, Zamawiający dokona zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu, a różnicą pomiędzy ceną zakupu u innego podmiotu a ceną wynikającą z umowy zostanie obciążony Wykonawca. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie rozliczona w ten sposób, iż następna faktura za kolejną dostawę, za którą zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający zostanie pomniejszona o wskazaną wcześniej różnicę pomiędzy cenami. 17. W przypadku zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu - jako ostatniej partii umowy - o ile wiązać się to będzie z różnicą cen lub braku możliwości potrącenia różnicy między cenami z następnej faktury, kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie noty obciążeniowej ze wskazaniem tytułu obciążenia. 18. W przypadku wstrzymania w obrocie danego artykułu Wykonawca zobowiązany jest przyjąć od Zamawiającego ten artykuł z pokryciem jego kosztów. 19. W przypadku zaprzestania przez producenta produkcji zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub w przypadku czasowego jego wstrzymania lub wycofania go z obrotu lub wygaśnięcia świadectwa jego rejestracji, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie innym odpowiednikiem o tej samej lub wyższej jakości, właściwościach i parametrach użytkowania niż te określone w SIWZ w cenie nie wyższej niż cena wyrobu objętego umową. 20. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania środka dezynfekcyjnego jedynie w przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej niż wymagane w SIWZ i żaden wykonawca nie zaoferuje wymaganej przez Zamawiającego wielkości opakowania. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaistnienia ww. sytuacji należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (szt., gr, ml itd.) była zgodna z zapisami SIWZ. W przypadku gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa - ilość opakowań należy wycenić zaokrąglając do pełnego opakowania w górę. 21. Wszystkie pozycje asortymentowe składające się na przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne wszelkimi aktualnymi przepisami prawa określającymi przedmiot zamówienia oraz muszą uwzględniać specyfikę funkcjonowania Zamawiającego. 22. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wykluczeniu Wykonawcy spełniający przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 20 % zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum-pediatrii.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach