Przetargi.pl
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2453338 , fax. 032 7707435
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
  ul. Chorzowska 38 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 032 2453338, fax. 032 7707435
  REGON: 00031145085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje 9 pakietów (części) znajdujące się w załączniku nr 1 do SIWZ: Pakiet I - Preparaty myjąco - dezynfekujące i dezynfekcyjne do endoskopów giętkich, Pakiet II - Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegiem operacyjnym, dezynfekcji skóry przed iniekcjami, Pakiet III - Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi, Pakiet IV - Preparaty do mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i pielęgnacji pacjentów, Pakiet V - Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni, Pakiet VI - Preparaty dopuszczone do kontaktu z żywnością, Pakiet VII - Preparat do pielęgnacji rąk personelu i pielęgnacji niemowląt, Pakiet VIII - Preparaty zapobiegające powstawaniu odleżyn, otarć i odparzeń, Pakiet IX - Preparaty do leczenia ran przewlekłych i odleżyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach