Przetargi.pl
Dostawa do Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach komputerów, drukarek i oprogramowania

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 39A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 781 20 00 , fax. 32 781 20 32
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  ul. Konduktorska 39A 39A
  40-155 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 781 20 00, fax. 32 781 20 32
  REGON: 27259924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gppkatowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach komputerów, drukarek i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie1.Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)- w ilości 4 kpl. przeznaczonych do projektowania, opartych na systemie operacyjnym Mac OS X v. 10.5 lub nowszy. Zadanie 2.Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) - w ilości 16 kpl.- opartych na systemie operacyjnym Microsoft Windows 7 Proffesional lub Microsoft Windows XP Proffesional. Zadanie 3.Dostawa drukarek przenośnych - w ilości 2 szt. Zadanie 4.Dostawa programów Microsoft Office - na 20 komputerów przenośnych, w tym: -Microsoft Office: mac 2008 Business Editio lub nowszy, przeznaczony do zainstalowania na komputerach wskazanych w Zadaniu 1 - licencja na czas nieokreślony na 4 stanowiska, -Microsoft Office Pro Editio 2007 Polish lub nowszy, przeznaczony do zainstalowania na komputerach wskazanych w Zadaniu 2 - licencja na czas nieokreślony na 16 stanowisk. Zadanie 5.Dostawa Programu ArchiCad 13 - wersja pełna, licencja na 7 komputerów / stanowisk / z gwarancją nieodpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania przez okres 3 lat od daty sprzedaży licencji - w tym: -na 4 komputery przenośne, nie działające w sieci. -na 3 komputery stacjonarne działające w sieci. Zadanie 6. Programy do graficznej obróbki projektów - 1 kpl w tym: -Atlantis Render 3 - licencja na 2 komputery/stanowiska nie działające w sieci, -CINEMA 4D R11 Architecture Edition - licencja na 1 komputer/ stanowisko, -Adobe Photoshop CS4 IE Win - licencja na 1 komputer/stanowisko. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia (art. 25. ust.1. pkt 2 PZP) Wymagania dotyczące zadań 1,2, 3 Każde z urządzeń wchodzących w zakres zadania 1,2 lub 3 musi: -Odpowiadać opisowi zawartemu w specyfikacji, przy czym przyjmuje się, że podane w opisie parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi, a Wykonawca może zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub lepszych; -być wprowadzonym do obrotu, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz być oznakowany znakiem CE; -posiadać dokumentacje techniczną i instrukcję użytkowania /obsługi/ w języku polskim; być objęte gwarancją jakości oraz rękojmią na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia uwidocznionego na protokole odbioru jako dzień dostarczenia. Wymagania dotyczące zadań 4,5,6 Każdy program wchodzący w zakres zadania 4,5 lub 6 musi: -posiadać Licencje na jego użytkowanie na czas nieokreślony; -być objęty rękojmią na okres nie krótszy niż 12 miesiące .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gppkatowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach