Przetargi.pl
Modernizacja konstrukcji trybun wraz z wymianą siedzisk na Stadionie Miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 210 38 77 , fax. 032 210 38 77 wew. 24
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
  ul. Basztowa 4 4
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 210 38 77, fax. 032 210 38 77 wew. 24
  REGON: 27630351900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.pszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja konstrukcji trybun wraz z wymianą siedzisk na Stadionie Miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja konstrukcji trybun wraz z wymiana siedzisk na Stadionie Miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22. Wartość zamówienia poniżej progów określonych w art.11 ust 8 pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122242
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3000zł należy wnieść w formie dopuszczonej art. 45 ust. 2 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moris.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach