Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilich

Urząd Gminy w Skulsku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2682079 , fax. 063 2682018
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Skulsku
  ul. Targowa 2 2
  62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2682079, fax. 063 2682018
  REGON: 00055111900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skulsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty pomiarowe - wytyczenie drogi 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę i nawierzchnię 3. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego (melafir, granit) grubości warstwy 8 cm szerokości 3,50 m 4. Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego (melafir, granit) grubości warstwy 7cm szerokości 3,50 m 5. Pobocza z pospółki szer. 0,50 m 6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1-2 warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm. Szerokości 3,00 m. 7. znaki drogowe 8. mijanka w połowie drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-skulsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach