Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7621520 , fax. 062 7621593
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  ul. Ostrowska 8 8
  63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7621520, fax. 062 7621593
  REGON: 25085542300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projektuje się przebudowę drogi w miejscu istniejącej korony drogi . Początek opracowania projektowanej drogi przyjęto na końcu nawierzchni z kostki betonowej a koniec w km 0+985 za ostatnią posesją. Z opracowania wyłączono odcinek istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na długości 100m. Opracowanie to będzie zawierał projekt branżowy zabezpieczenia sieci gazociągów wysokiego ciśnienia. Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym. Projektuje się przebudowę drogi w miejscu istniejącej korony drogi . Początek opracowania projektowanej drogi przyjęto na krawędzi projektowanej nawierzchni dz. 1372/2 ul. Bielawska a koniec w km 0+595 na włączeniu w drogę serwisową wzdłuż obwodnicy Skalmierzyc. Z opracowania wyłączono odcinek 0,370 do 0,440 o długości 70m. Opracowanie to będzie zawierał projekt branżowy zabezpieczenia sieci gazociągów wysokiego ciśnienia. Układ jezdni pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość - okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach