Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały od drogi powiatowej nr 2310 - S do drogi krajowej DK1- ul. Leśna i ul. Działkowa

Gmina i Miasto Koziegłowy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3141219 , fax. 034 3141219
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Koziegłowy
  Plac Moniuszki 14 14
  42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 034 3141219, fax. 034 3141219
  REGON: 15139850500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały od drogi powiatowej nr 2310 - S do drogi krajowej DK1- ul. Leśna i ul. Działkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.: Ulica Działkowa; - długość remontowanego odcinka drogi - 1 203,0 m; - szerokość jezdni - 5,5 m; - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na pełnej podbudowie z tłucznia kamiennego - 6 689,0 m2; - powierzchnia wjazdu z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej - 31,0 m2; - powierzchnia wjazdów z tłucznia kamiennego gr. 15 cm - 183,0 m2; - powierzchnia poboczy z klińca gr. 10 cm - 1 183,0 m2; - krawężniki betonowe, wibroprasowane - 12,0 m; - obrzeża betonowe wibroprasowane - 13,0 m; - regulacja rowów - 2 372,0 m; - przepusty pod zjazdami fi 300 mm szt. 11 - 77,0 m; - przepust pod jezdnią fi 500 mm szt. 1 - 7,0 m; - znaki drogowe - 2 szt. - oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe - 60,0 m2; - bariera ochronna stalowa - 176 m; Ulica Leśna; - długość remontowanego odcinka drogi - 1 317,0 m; - szerokość jezdni - 4,0 m; - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na pełnej podbudowie z tłucznia kamiennego - 1 684,0 m2; - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego nakładka - 3 801,0 m2; - powierzchnia wjazdu z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. - 1 408,0 m2; - powierzchnia wjazdów z tłucznia kamiennego gr. 15 cm - 155,0 m2; - powierzchnia poboczy z klińca gr. 10 cm - 1 646,0 m2; - krawężniki betonowe, wibroprasowane - 1 031,0 m; - obrzeża betonowe wibroprasowane - 543,0 m; - regulacja rowów - 2 630,0 m; - przepusty pod zjazdami fi 300 mm szt. 12 - 84,0 m; - oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe - 167,0 m2; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlano wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 zł; słownie: sześćdziesiąt zł 00/100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy - Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 20827900000300006820030017. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze) w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozieglowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach