Przetargi.pl
Usuwanie awarii oraz bieżąca obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice

Urząd Miasta Wojkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7695066 , fax. 032 7695073
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Wojkowice
  ul. Jana III Sobieskiego 290A 290A
  42-580 Wojkowice, woj. śląskie
  tel. 032 7695066, fax. 032 7695073
  REGON: 27064267000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojkowice@pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie awarii oraz bieżąca obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usuwanie awarii oraz bieżąca obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice polegająca w szczególności na: 1)bieżącej obsłudze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta, 2)konserwacji elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 3)regulacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 4)okresowego płukania sieci wodociągowej i likwidacji zatkań na sieci kanalizacyjnej, 5)naprawie i wymianie urządzeń i armatury zabudowanej na sieci, 6)wymianie i montażu wodomierzy, 7)wykonaniu planowanych robót na sieci, w tym wymiany odcinków sieci wskazanych przez zamawiającego, 8)naprawie nawierzchni i chodników po awariach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713150009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dyspozycyjność
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojkowice@pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach