Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

Urząd Gminy Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3/28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3180177 w. 26 , fax. 071 3180124
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernica
  ul. Kolejowa 3/28 3/28
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3180177 w. 26, fax. 071 3180124
  REGON: 00053382500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. b) Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. III pod przepusty i ścianki czołowe wraz z wywozem urobku. c) Wykonanie ławy żwirowej pod przepust. d) Wykonanie przepustu pod drogą rur betonowych WIPRO o średnicy 800mm na ławie żwirowej z przysypaniem rurociągu piaskiem na wysokość 20cm ponad wierzch rury. e) Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-25 dla rury o średnicy 800mm dla przepustu pod drogą. f) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odkład na odległość do 1km. g) Wykonanie nasypów z gruntu G 1 uprzednio dowiezionego wraz z formowaniem i zagęszczeniem warstwami. h) Zabezpieczenie i ochrona punktu geodezyjnego w czasie prowadzenia robót. i) Regulacja pionowa przy użyciu betonu cementowego B-20 studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. j) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. k) Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach: - warstwa dolna - grubości 20cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, - warstwa górna - grubości 5cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. l) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 4cm. Standard II. Zjazd. m) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Grubość warstwy 4cm. Standard II. n) Ustawienie na poboczu drogi znaków drogowych - A-7 - 1szt.; D-1 - 2szt.; D-4a - 1szt, z grupy średnie, wykonanych z foli odblaskowej (znak A-7 z folii II typu, znaki D-1 i D4a z folii I typu) na podkładzie z blachy ocynkowanej wraz ze słupkami ocynkowanymi o średnicy 60mm i długości 3,5m. o) Rozplantowanie na poboczu drogi i skarpach gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku, wraz z obsianiem trawą i z zagęszczeniem. Średnia grubość 15cm. p) Porządkowanie terenu przyległego do drogi: koszenie trawy i chwastów, wycinka krzaków, zbieranie śmieci na szerokości całego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych śmieci i wyciętych krzaków na wysypisko oraz profilowanie terenu pasa drogowego przyległego do korpusu drogi. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w punkcie 2, w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i powykonawcze), wykonanie projektu i wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, oraz prace porządkowe w pasie drogowym. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach a nie wykorzystanych przez Zamawiającego. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Marka Jakóba, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych, stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach