Przetargi.pl
Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Kar. Bolesława Kominka 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 46 46 , fax. 76 746 46 47
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.
  ul. Kar. Bolesława Kominka 6 6
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 46 46, fax. 76 746 46 47
  REGON: 39099008400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zarządca Nieruchomości dla Wspolnoty Mieszkaniowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie w następującym zakresie ogólnym: Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych i piwnic Wymiana stolarki drzwiowej wiatrołapu Wymiana opaski przeciwdeszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót [STWiOR] oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.czn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach