Przetargi.pl
Przebudowa dróg i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budżecie na 2014 rok.

Gmina Gozdowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-213 Gozdowo, ul. Krystyny Gozdawy 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (024) 2762112 , fax. (024) 276 21 87
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gozdowo
  ul. Krystyny Gozdawy 19 19
  09-213 Gozdowo, woj. mazowieckie
  tel. (024) 2762112, fax. (024) 276 21 87
  REGON: 00053365300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdowo.bipst.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budżecie na 2014 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa dróg i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budżecie na 2014 rok, w skład których wchodzą następujące drogi i ulice: 1. Przebudowa ul. Cichej w miejscowości Gozdowo 100 m.b. 2. Przebudowa ul. Leszczynowej w miejscowości Gozdowo 90 m.b. 3 Przebudowa ul. Brzozowej w miejscowości Gozdowo 90m.b. 4 Przebudowa ul. Miodowej w miejscowości Lelice 100m.b. 5 Przebudowa ul. Wiśniowej w miejscowości Lelice 80m.b. 6 Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Rempin 190m.b. 7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchowo 500m.b. 8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysakowo 400m.b. 9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonisław 160m.b. 10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin 980m.b. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bombalice 980m.b. 12 Przebudowa drogi gminnej Kolczyn-Czarnominek w miejscowości Kolczyn - I Etap. 980m.b. Opis prac budowlanych: - roboty przygotowawcze - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym Mechanicznie, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Szczegółowe ilości podano w załączonych przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na Nr rachunku BPS S.A. O/R w Warszawie nr 31 9015 0001 3900 0299 2000 0030 (ksero przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli z treści gwarancji (poręczenia) wynika, że gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności, wymagane jest załączenie oryginału gwarancji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gozdowo.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach