Przetargi.pl
Publikacje ogłoszeń prasowych w 2014 r. związanych z wdrażaniem Programu Infrastruktura i Środowisko oraz funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii

Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 57-92-523 , fax. 0-22 57-92-524
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 57-92-523, fax. 0-22 57-92-524
  REGON: 00106485800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacje ogłoszeń prasowych w 2014 r. związanych z wdrażaniem Programu Infrastruktura i Środowisko oraz funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Publikacje ogłoszeń prasowych w 2014 r. związanych z wdrażaniem Programu Infrastruktura i Środowisko oraz funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii. Zamówienie obejmuje: a) dwie publikacje ogłoszeń prasowych na temat wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko dla Ministerstwa Środowiska w 2014 r. (jedno w czerwcu i jedno w grudniu 2014 r.); b) publikacje sześciu ogłoszeń prasowych dotyczących naborów wniosków w ramach POIiŚ i funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach