Przetargi.pl
Wydanie publikacji edukacyjnych drukiem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 262 57 77 , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-030 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 57 77, fax. 22 262 52 74; 262 52 70
  REGON: 14067464900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydanie publikacji edukacyjnych drukiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydanie 14 publikacji edukacyjnych drukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Klauzule społeczne: Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zatrudniając zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, 2 osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umów o pracę w okresie obowiązywania Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wartość wymaganego wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 ). 2 . Forma: Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 10.3 . Termin, miejsce wniesienia wadium: 3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 - nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001. W takiej sytuacji Wykonawca, w celu informacyjnym, wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium). 3.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji, poręczenia powinien być załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji/ poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oryginału dokumentu, w terminach wynikających z ustawy Pzp. Jeśli gwarancja/poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski, Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. 3.5. Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: WADIUM - DAI/WZP/231/47/2016 - Wydanie publikacji edukacyjnych drukiem 3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej- ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel-gwarant w każdym z przypadków, dla których ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. 3.7.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert. 3.8.Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4 Zwrot wadium: 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Utrata wadium przez Wykonawców: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość (druku oraz wykończenia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach