Przetargi.pl
Kompleksowe przygotowanie merytoryczne i redakcyjne tekstów, opracowanie graficzne oraz druk i dostawa albumu promującego dobre praktyki podsumowującego wykorzystanie środków osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie mazowieckim

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 79 100 , fax. 22 59 79 043
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  ul. Jagiellońska 26 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 79 100, fax. 22 59 79 043
  REGON: 01552891000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe przygotowanie merytoryczne i redakcyjne tekstów, opracowanie graficzne oraz druk i dostawa albumu promującego dobre praktyki podsumowującego wykorzystanie środków osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe przygotowanie merytoryczne i redakcyjne tekstów, opracowanie graficzne oraz druk i dostawa albumu promującego dobre praktyki podsumowującego wykorzystanie środków osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie mazowieckim. 42 000,00 zł (netto) - jest to kwota przewidziana w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 na 2015 rok, na wydruk co najmniej 550 sztuk albumu - ilość ta, nie jest ostateczna i zależy od zaoferowanej ceny za jedną sztukę do wysokości 44 100,00 zł brutto. Album z numerem ISBN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach