Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicy Sołeckiej w Skierdach i ulicy Klonowej w Bożej Woli

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7677322 , fax. 022 7677324
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Modlińska 152 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 022 7677322, fax. 022 7677324
  REGON: 00053630900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicy Sołeckiej w Skierdach i ulicy Klonowej w Bożej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (etap II ) Przedmiotowe oświetlenie musi nawiązywać do wcześniej zrealizowanego oświetlenia na odcinku od lampy L6 do lampy L16 zarówno pod względem estetycznym jak i materiałowym, jest to kontynuacja oświetlenia. Ilość lamp - 10 szt. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa II etapu oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach, obejmującego wykonanie oświetlenia na odcinku od istniejącej lampy L19 do lampy L 29, zgodnie z projektem budowlanym. Ilość lamp - 10 szt. Przedmiotowe oświetlenie musi nawiązywać do wcześniej zrealizowanego oświetlenia zarówno pod względem estetycznym jak i materiałowym, jest to kontynuacja budowy oświetlenia. Szczegółowy opis robót z przedmiotu zamówienia jest określony we wzorze umowy oraz w projekcie budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 600.00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach