Przetargi.pl
Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII, postępowanie znak: ZZP-138/15.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8833512, 8833552 , fax. 22 8833513, 8833552
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Al. Jerozolimskie 155 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8833512, 8833552, fax. 22 8833513, 8833552
  REGON: 01070593900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII, postępowanie znak: ZZP-138/15.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII 1. Liczba : 10 000 j.m. 2. Czynnik krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie. 3. Wielkość i proporcje opakowań wskazane przez Narodowe Centrum Krwi. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu koncentratu przedmiotowego czynnika krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336210009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zzpprzymz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach