Przetargi.pl
Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich) i Kresowa w Kobyłce

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08 , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  ul. Wołomińska 1 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, fax. 22 760 70 55
  REGON: 01326966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odwodnienia w ulicach: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich) i Kresowa w Kobyłce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia w ulicach Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn-Orląt Lwowskich) i Kresowa w Kobyłce. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie poprzez zastosowanie rur i kształtek PP. Akceptuje zmianę przy zachowaniu wszystkich parametrów rur zaprojektowanych oraz warunków ułożenia rur przewidzianych do wybudowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 z dopiskiem: Wadium WZP.271.33.2015 odwodnienie Nadarzyn 4.W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 5.Zgodnie z zapisami art. 85 ust. 5 ustawy, jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XIV) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XII. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę - gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach