Przetargi.pl
Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 19/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7670700 , fax. 029 7670741
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
  ul. Kościuszki 19/28 19/28
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7670700, fax. 029 7670741
  REGON: 55041138400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem, część II: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu również w dni ustawowo wolne od pracy.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866). W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie), włożenie zwłok do worka, przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. Przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. Zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983700007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach