Przetargi.pl
Dostosowanie budynków przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do znowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 811 06 88 , fax. 22 811 06 88
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
  ul. Mehoffera 72/74 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 811 06 88, fax. 22 811 06 88
  REGON: 14661326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zol.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynków przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do znowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie klatek schodowych budynku głównego oraz przebudowa rozdzielnic głównych oddziałów IV, V, VI w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie przy ul. Mehoffera 72-74 w Warszawie do wymogów znowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przedmiarem robót zawartym w Załączniku nr 8, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi Załącznik nr 9 oraz projektem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę FOROOM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 31/44, pn. Dostosowanie klatek schodowych budynku głównego oraz przebudowa rozdzielnic głównych oddziałów IV, V, VI w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie przy ul. Mehoffera 72-74 w Warszawie do wymogów znowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. b) Programy Zapewnienia Jakości PZJ dla wszystkich asortymentów robót, opisujące m.in. przyjętą przez Wykonawcę technologię wykonawstwa, używane narzędzia, opis badań i kontroli jakości. PZJ powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość kontroli realizacji przedmiotu zamówienia między innymi poprzez bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu lub osobie przez nią upoważnioną wszystkich bieżących dokumentów związanych z funkcjonowaniem PZJ oraz gwarantować prawo do akceptacji decyzji naprawy wad i skutków błędów popełnionych przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem robót PZJ winien uzyskać pozytywną opinię osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz zatwierdzenie Zamawiającego. c) Rysunki powykonawcze - sporządzane na bieżąco w miarę postępu robót. d) Dokumentację Powykonawczą DP w wersji papierowej, zawierającą m.in.: 1) DP - architektura i konstrukcja - 2 egz. 2) DP - branża elektryczna - 2 egz. 3) DP - branża sanitarna - 2 egz. 1) Dokumentację Powykonawczą, jak w punktach wyżej, sporządzoną w wersji elektronicznej na płytach DVD - 2 egz. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych odpowiednio przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg w rozdzielczości 400-600 dpi. Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 2) Zamówienie obejmuje także pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń których obowiązek uzyskania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 3) Z uwagi na fakt, iż Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w budynkach Zakładów przy ul. Mehoffera 72-74 w Warszawie, Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace hałaśliwe i uciążliwe muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Zakładu. 4) Zamawiający dopuszcza prace od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 08.00 do 18.00. Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 5) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie pomieszczenie socjalne i zaplecze poza budynkiem, na terenie Zakładu. Miejsce ustawienia zaplecza oraz punkt poboru energii elektrycznej i wody wskaże Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy. 6) Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania zakładu, w tym zaplecza budowy. 7) Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane. 8) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm. b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. 9) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania robót. 11) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek opracować Program Zapewnienia Jakości PZJ i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. Wykonawca bez akceptacji PZJ przez Zamawiającego nie zostanie dopuszczony do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne opóźnienie w zakończeniu przedmiotu Umowy lub jego etapów z tego wynikające będzie traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy i nie będzie podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy. 12) Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: - uzgodnienie z Zamawiającym w terminie wskazanym we wzorze umowy, ostatecznego Harmonogramu rzeczowego robót. Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą jedną fakturą końcową . Do oferty należy załączyć wstępny Harmonogram rzeczowy. Wykonawca bez akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego nie zostanie dopuszczony do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne opóźnienie w zakończeniu przedmiotu Umowy z tego wynikające będzie traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy i nie będzie podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy, - odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm., - należyte zabezpieczenie remontowanego obiektu przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a także przed niekontrolowanym wpływem czynników atmosferycznych takich jak: silny wiatr, nieodpowiednia temperatura i obfite opady, - utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji tj. po zakończeniu robót w danym dniu gruntowne sprzątanie terenu budowy oraz zabezpieczenie pozostałych pięter w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przed kurzem i brudem ze względu na przebywających tam pacjentów, personel jak i osoby ich odwiedzające, - wskazane w punkcie wyżej prace porządkowe winny uwzględniać wykonanie koniecznego zabezpieczenia środkami czyszcząco - konserwującymi powierzchni podłóg, posadzek, stolarki itp. po zakończeniu robót, - wykonanie przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - zgłoszenie inspektorowi nadzoru danej branży robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, - uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielonego przez inspektora nadzoru danej branży oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, - przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania i ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, a dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem potwierdzenia prawidłowości wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania, - dostarczenie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń technicznych po zakończeniu robót, - przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót, odbiorem końcowym oraz przekazywaniem do użytkowania. Rola Zamawiającego przy tych czynnościach ogranicza się do podpisania kompletnego wniosku przygotowanego przez Wykonawcę i odbioru decyzji. Za kompletność i przygotowanie wszystkich wniosków o pozwolenie na użytkowanie odpowiada Wykonawca, - przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt, - sporządzenie dokumentu gwarancji na oddany do użytkowania obiekt budowlany uwzględniający pełen zakres wykonanych robót budowlanych. - przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: a) dziennika budowy, b) protokołów badań i sprawdzeń - oryginały; c) protokołów odbiorów technicznych oryginały; d) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną wg. opisu powyżej; e) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie DVD w formacie pdf- 2 egz. 13 ) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom podać adres podwykonawcy. 14 ) Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm. 15) W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączoną do SIWZ dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 16) Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 22.07.2015 roku o godz. 10.00. Zbiórka zainteresowanych wykonawców w Zakładzie przy ul. Mehoffera 72-74 w Warszawie. Osoba do kontaktu p. Paweł Okoń 602-211-166. 17) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na wykonane roboty min. 36 miesięcy oraz urządzenia zamontowane na okres min. 24 miesięcy - bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. 18) Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 20) Zamawiający zastrzega, iż będzie wymagał, aby prace realizowane były zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. 21) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp. 22) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 23) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 24) Tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiału lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty. 25) Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na sprzęt - min. 24 miesięcy a na roboty min. 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11.000,00 zł pln.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach