Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6572637 , fax. 23 6572540
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Pl. Piłsudskiego 3 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 6572637, fax. 23 6572540
  REGON: 00052853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku metodą lekką mokrą w kompletnym systemie w efekcie, której powstanie na powierzchni ściany, bezspoinowa powłoka o niżej opisanych warstwach: - termoizolacja - styropian grubości 12 cm na ścianach i 5 cm na cokoliku, zamocowany do ściany za pomocą masy klejowo- szpachlowej i łączników mechanicznych w ilości 6 szt. na 1 m2 ściany, przy narożach 7 szt. na 1 m2 ściany, warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi. - zewnętrzna wyprawa elewacyjna - tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz w strefie cokołowej pomalowany farbą silikatową. Tynk struktura baranek 2mm + malowanie farbą SISI lub SO + cokół z tynku mozaikowego Ponadto zakres robót obejmuje między innymi: - wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w ilości 7 szt., - wymianę drzwi zewnętrznych metalowych, - przemurowanie ściany zewnętrznej wraz z demontażem i ponownym montażem 2 szt. okien, - wykonanie posadzki, - wykonanie opaski betonowej odwadniającej, - montaż parapetów z blachy powlekanej, - montaż kratek wentylacyjnych, - rozbiórkę daszku oraz schodów. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia następujący materiał - styropian gr. 12 cm w ilości 87,5 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiary robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Opis wykonania robót Załącznik Nr 4 do SIWZ Elewacje budynku Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7 2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, opisem wykonania robót oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4 Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 5 Wykonawca zobowiązany jest do: - oznakowania prowadzonych przez siebie robót aż do zakończenia zadania, - zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie realizacji robót, - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich niepotrzebnych urządzeń oraz materiałów, 6 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 7 Wszelkie znaki towarowe, patenty, nazwy producentów użyte w dokumentacji są tylko przykładem zastosowania, służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne i jakościowe oraz wymagany standard wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin.ibip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach