Przetargi.pl
Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Cybulice Małe, Kazuń Nowy, Janów Mikołajówka, Augustówek, Janówek, Wiersze, Czosnów, Izabelin Dziekanówek w Gminie Czosnów

Gmina Czosnów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7850201 , fax. 022 7850057
 • Data zamieszczenia: 2015-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czosnów
  ul. Gminna 6 6
  05-152 Czosnów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7850201, fax. 022 7850057
  REGON: 00053353500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Cybulice Małe, Kazuń Nowy, Janów Mikołajówka, Augustówek, Janówek, Wiersze, Czosnów, Izabelin Dziekanówek w Gminie Czosnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Cybulice Małe, Kazuń Nowy, Janów Mikołajówka, Augustówek, Janówek, Wiersze, Czosnów, Izabelin Dziekanówek w Gminie Czosnów. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia 27.10.2015 r., do godz. 08:15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeśli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez zamawiającego formie. W przypadku wniesienia wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 2) W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Nr konta Zamawiającego: MBS Łomianki O/Czosnów 14 8009 1046 0007 3378 2002 0001, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 3), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czosnow.bip.org.pl/?tree=208,Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach