Przetargi.pl
Wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6211031
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 3 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6211031
  REGON: 00027599000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiot zamówienia stanowi wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rysunkami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3. 2.2. Kody CPV: 45313100-5 Instalowanie wind, 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 2.3. Oferty częściowe. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych : Nie. 2.4. Oferty wariantowe. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych : Nie. 2.5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453131005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15.000,00 PLN. 10.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mnw.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach