Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 na działce ewidencyjnej 13/4 obręb 5-02-07

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5520360 , fax. 022 5522507
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5520360, fax. 022 5522507
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 na działce ewidencyjnej 13/4 obręb 5-02-07
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, c.o., elektrycznymi w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 na działce ewidencyjnej 13/4 obręb 5-02-07. 2. Przed przystąpieniem do opracowania projektów wykonawczych należy opracować audyt energetyczny dla tego budynku, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wraz z przekazanym projektem budowlanym będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji wykonawczej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.uw.edu.pl. 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie z panią Katarzyną Kopczewską, tel. 509-01-97-92 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium (jeżeli dzień wniesienia wadium wypada dla zamawiającego w dniu ustawowo wolnym od pracy - stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, obowiązujących w Polsce). 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z opisem tytułu przelewu: wadium i numer postępowania (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 6. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach