Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 711 90 37, 711 90 48 , fax. 22 711 90 37
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
  ul. Wierzejewskiego 12 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 22 711 90 37, 711 90 48, fax. 22 711 90 37
  REGON: 14201312000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów medycznych(Zestawy do odzyskiwania krwinek czerwonych,zestawy do autotransfuzji,ostrza jednorazowe do napędów STRYKER,końcówki Schawer, klipsownice z klipsami,elektrody do elektrokoagulacji.Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 1. Kwota wadium łącznie wynosi 5 160,00 PLN Słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt zł, a dla ofert częściowych z odpowiednim podziałem na pakiety: nr pakietu Wadium 1- 560,00 zł 2- 2 700,00 zł 3- 1 000,00 zł 4- 450,00 zł 5- 250,00 zł 6- 200,00 zł Razem 5 160,00 zł 2. Wadium należy wnieść do dnia 10/02/2014 r. do godz.10:00 przelewem bankowym na konto: Bank BPH 67-10600076-0000331000187984 z dopiskiem: Wadium- Znak sprawy PN-11/2014

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stocer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach