Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka 99A 99A
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 00123284700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba Kolonia gm. Ruda Maleniecka (działka Nr 154) na odcinku 175 mb; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice gm. Ruda Maleniecka (działka Nr 508) na odcinku 200 mb; Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkucin gm. Ruda Maleniecka (działka Nr 299) na odcinku 200 mb; Przebudowa w/w odcinków dróg będzie polegała na: - oczyszczeniu i profilowaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego - mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie; - wykonaniu podbudowy profilowo-wzmacniającej z kruszywa drogowego łamanego, stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości odpowiadającej szerokości drogi (szczegóły w przedmiarach robót); - wykonaniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości średniej 4 cm i szerokości odpowiadającej szerokości drogi (szczegóły w przedmiarach robót); - utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym niesortowanym - warstwa o grubości średnio 10 cm i szerokości 0,5 m z każdej strony drogi. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót pomiarowych dla każdego zadania (geodezyjne wytyczenie w terenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). Przedmiot zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres robót, który należy wykonać w ramach zaoferowanej ceny określają przedmiary robót. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach