Przetargi.pl
Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do manualnych badań serologicznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 66
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3359400, 3359418 , fax. 041 3456421
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
  ul. Jagiellońska 66 66
  25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3359400, 3359418, fax. 041 3456421
  REGON: 02917760000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do manualnych badań serologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do manualnych badań serologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336962007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik-kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach