Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku .

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Zochcinek 42
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8682818 , fax. 15 8682818
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
  Zochcinek 42 42
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8682818, fax. 15 8682818
  REGON: 00030252800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpszochcinek.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunkach: Część 1: Studia podyplomowe - dietetyka, Część 2 : Studia podyplomowe - geriatria i opieka długoterminowa, Część 3 : Studia podyplomowe - asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Część 4: Studia podyplomowe - profilaktyka społeczna i terapia uzależnień Część 5: Studia podyplomowe - terapia zajęciowa Część 6: Studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Część 7: Studia podyplomowe - rehabilitacja narządu ruchu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Studia będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. Nr 572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1167). 4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszelkich materiałów dydaktycznych, ośrodka i pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, i innych dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (m.in.: logotyp Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW), zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, a także zamieszczania informacji o następującej treści: Projekt pn: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 5. W ramach zamówienia siedemnastu (17) pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku odbędzie studia podyplomowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren całego kraju (Polski). 7. Okres realizacji każdego ze wskazanych powyżej studiów podyplomowych może wynosić dwa lub trzy semestry. 8. Studia podyplomowe realizowane będą w systemie zaocznym w dniach: piątek, sobota lub niedziela, nie częściej niż dwa zjazdy w miesiącu. Dany zjazd może się odbywać w jeden, dwa lub trzy dni. 9. Zamawiający wymaga, aby studia podyplomowe kończyły się obroną pracy dyplomowej. Wykonawca ma obowiązek wskazania minimum trzech terminów obrony pracy dyplomowej. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) ubezpieczenie na własny koszt wszystkich uczestników studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, 2) zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej (wykładowców, osób prowadzących ćwiczenia) wraz z przejęciem całkowitej odpowiedzialności za ich przygotowanie merytoryczne jak i praktyczne, 3) zapewnienie uczestnikom studiów warunków lokalowych zgodnych z przepisami bhp, 4) zapewnienie uczestnikom studiów podręczników i materiałów dydaktycznych, materiałów w wersji papierowej z zachowaniem zasad promocji projektu zgodnie z pkt. 6, które po zakończeniu studiów staną się własnością uczestników, stolików i krzeseł w ilości odpowiadającej ilości słuchaczy; Wykonawca nadto zapewnia na pierwszych zajęciach teczki i długopisy, notatniki i ołówki dla każdego słuchacza, oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu zgodnie z pkt. 6, 5) realizacja studiów zgodnie z programem studiów podyplomowych, obejmującym część teoretyczną i praktyczną, oraz harmonogramem studiów, 6) wyznaczenie opiekuna studiów do kontaktów z uczestnikami studiów oraz Zamawiającym, 7) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad studiami, 8) wykorzystywanie do przeprowadzenia studiów najnowszych technik prezentacji, w tym m.in. sprzętu audiowizualnego, 9) prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych składającej się z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, b) listy obecności zawierającej: imię, nazwisko i podpis uczestnika studiów podyplomowych (dotyczy poszczególnych wykładów/ćwiczeń), c) rejestru wydanych dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. 10) wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zamówienia, 11) wystawienie dla uczestników studiów Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, oraz zaświadczeń dla uczestników studiów potwierdzających podwyższenie kwalifikacji; dokumenty winny być oznaczone z zachowaniem zasad promocji projektu, zgodnie z pkt. 6, 12) należyte zabezpieczenie i przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia realizacji studiów podyplomowych i udostępnienia ich instytucjom upoważnionym do kontroli, 13) niezwłoczne, pisemne powiadomienie o zdarzeniu związanym z wypadkiem uczestnika studiów, w tym o wszczęciu postępowania powypadkowego: a) Zamawiającego b) terenowej jednostki organizacyjnej ZUS przekazując do Zamawiającego kopię dokumentacji powypadkowej; sporządzenie karty wypadku ustalającej okoliczności przyczyny wypadku w związku z powziętą informacją o wypadku podczas studiów; niezwłoczne przekazanie karty wypadku poszkodowanemu, Zamawiającemu oraz c) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, d) instytucji ubezpieczeniowej. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 1) kontroli wstępnej przedstawionej w ofercie Wykonawcy bazy lokalowej i sprzętu, 2) kontroli prowadzonej dokumentacji studiów podyplomowych, harmonogramu sesji zjazdowych, kontroli podczas odbywania zajęć dydaktycznych, 3) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych, 4) przeprowadzenia z uczestnikami studiów podyplomowych anonimowej ankiety monitorującej zawierającej szczegółowe oceny dotyczące programu studiów, metodyki zajęć, wykładowców oraz organizacji studiów. 12. Po zakończeniu studiów Wykonawca zobowiązany jest: 1) w przypadku zmiany uczestnika studiów podyplomowych wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę korygującą, 2) sporządzić i przekazać Zamawiającemu kserokopie świadectw ukończenia studiów; powyższe kserokopie winny zawierać adnotacje z podpisem przedstawiciela Wykonawcy, że są one zgodne z oryginałem, 3) przygotować narzędzie badawcze oraz przeprowadzić badanie poziomu satysfakcji uczestników studiów (pod koniec realizacji studiów). Raport końcowy należy przechowywać wraz z dokumentacją studiów i przekazać kopię Zamawiającemu wraz z kserokopiami ankiet. 13. Uczestnicy studiów otrzymują do wypełnienia w trakcie trwania studiów przygotowane przez zamawiającego ankiety monitorujące zawierające szczegółowe oceny dotyczące programu studiów, metodyki zajęć, wykładowców, osób prowadzących ćwiczenia oraz organizacji studiów (wzór ankiety stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ). 14. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie zamówienia. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 15. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpszochcinek.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach