Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Barycz w 2014r. - ochrona lasu

Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Barycz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 375-38-50 , fax. 0-41 375-39-10
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
  Barycz
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 375-38-50, fax. 0-41 375-39-10
  REGON: 67008053700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radom.lasy.gov.pl/barycz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Barycz w 2014r. - ochrona lasu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Barycz w roku 2014, których wykonanie w formie usług leśnych jest niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki leśnej, tj. usługi ochrony lasu: - ochrona ppoż. obszarów leśnych polegająca na obsłudze Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) Nadleśnictwa wraz z obsługą samochodu z modułem gaśniczym, obsłudze punktów obserwacyjnych w leśnictwach Górny Staw i Korytków oraz utrzymaniu lądowiska dla samolotów gaśniczych w miejscowości Komaszyce; - ochrona upraw leśnych przed zwierzyną polegająca na zabezpieczaniu upraw siatką leśną na terenie Nadleśnictwa. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: - część nr 1 - ochrona ppoż. (opis załącznik nr 1.1); - część nr 2 - ochrona upraw leśnych (opis załącznik nr 1.2); Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na całe części zamówienia określone w załącznikach nr 1.1, 1.2 (opisy przedmiotu zamówienia) do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Dla poszczególnych części zamówienia wadium wynosi: Dla części 1 - 1.000 zł Dla części 2 - 1.000 zł Przy składaniu oferty na obie części zamówienia, oferta ta musi być zabezpieczona wadium o wartości wynikającej z sumy wadiów przewidzianych dla każdej z części, na które Wykonawca składa ofertę. Jeśli wykonawca złoży ofertę na 2 części, a wniesione wadium będzie mniejsze niż te wynikające z sumy wadium żądanych przez zamawiającego dla poszczególnych części, zamawiający przyjmie, że wadium jest wniesione zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ dla poszczególnych części, licząc od pierwszej części. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.radom.lasy.gov.pl/barycz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach