Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I KONSERW RYBNYCH ORAZ JAJ KURZYCH ŚWIEŻYCH

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 155
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3314091 , fax. 041 3314419
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155 155
  25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3314091, fax. 041 3314419
  REGON: 00031990200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I KONSERW RYBNYCH ORAZ JAJ KURZYCH ŚWIEŻYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia są są sukcesywne dostawy ryb i konserw rybnych oraz jaj kurzych świeżych w ilościach i częściach niżej wymienionych: 3.2.1 Część I - ryby i konserwy rybne 3.2.1.1 konserwa rybna w pomidorach CPV 15240000-2 - 360 kg (puszka samootwieralna o wadze 300g) 3.2.1.2 konserwa rybna w oleju CPV 15240000-2 - 360 kg (puszka samootwieralna o wadze 300g) 3.2.1.3 paprykarz CPV 15240000-2 - 1 089 kg (puszka samootwieralna o wadze 330g) 3.2.1.4 paprykarz CPV 15240000-2 - 1 079,91 kg (opakowanie - alupak 130g) 3.2.1.5 filet śledziowy w zalewie lekko osolonej bez skóry i głowy CPV 15200000-0 - 960 kg (opakowanie - wiaderko plastikowe o wadze 3kg-5kg) 3.2.1.6 ryba mrożona - tusza (bez głowy) np. srebrzyk, dorsz, mintaj CPV 15221000-3 - 2 400 kg Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy wykonawca realizuje własnym transportem w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Częstotliwość dostaw: Dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 11:00. Zamówienia zamawiający składa telefonicznie lub faksem z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z fakturą i dokumentem HDI. Towar nie może wykazywać oznak zepsucia, uszkodzenia i nieświeżości. Na każdym produkcie wymagane są etykiety z nazwą producenta, nazwą produktu, terminem przydatności do spożycia, składem i wagą. 3.2.2 Część II - jaja kurze świeże 3.2.2.1 jaja kurze świeże kl. A - L CPV 03142500-3 - 240 000 szt. (waga 63g-73g/1szt.) Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy wykonawca realizuje własnym transportem w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Częstotliwość dostaw: Dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 11:00, w dni poprzedzające święta od 7:30-9:00. Zamówienia zamawiający składa telefonicznie lub faksem z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z fakturą i dokumentem HDI. Towar nie może wykazywać oznak zepsucia, uszkodzenia i nieświeżości. Wymagane są etykiety z nazwą producenta, nazwą produktu, terminem przydatności do spożycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 Wymagania dotyczące wadium; 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.1.1 CZĘŚĆ I - ryby i konserwy rybne: 970,00 zł. 8.1.2 CZĘŚĆ II - jaja kurze świeże: 1.400,00 zł. 8.2 Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11.2. niniejszej specyfikacji w jednej lub kilku poniższych formach: 8.2.1 w pieniądzu na nieoprocentowane konto zamawiającego NBP O/O Kielce, nr rachunku: 53 1010 1238 0804 0613 9120 0000; 8.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.2.3 w gwarancjach bankowych; 8.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt. 8.2.1 wykonawca w tytule przelewu wpisuje: wadium, nr sprawy D/Kw - 220/2/2014. 8.4 Wykonawca wybierając wadium określone w pkt. 8.2.2 - 8.2.5: oryginał składa w oddzielnej kopercie opisanej: wadium, nr sprawy D/Kw - 220/2/2014.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach