Przetargi.pl
Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Związek Międzygminny "Nidzica" ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3521801 , fax. 0-41 3521801
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Nidzica"
  ul. Zielona 12 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3521801, fax. 0-41 3521801
  REGON: 29052342800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek Międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej- odpadów o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami, przez co rozumie się odbiór i wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie w procesie odzysku lub unieszkodliwienia (z wyłączeniem bezpośredniego stosowania komunalnych osadów ściekowych tj. rozprowadzania na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby) Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru w okresie 12 miesięcy ok. 1 400 Mg Zawartość suchej masy ok. 19-23 % Załadunek osadu na środki transportowe Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się etapami z zadaszonych poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Zielonej 12, po wcześniejszym pisemnym zleceniu (fax) od Zamawiającego o realizacji w/w usługi. Obowiązek ważenia na legalizowanej wadze samochodowej z każdorazowej partii wywożonych osadów ściekowych spoczywał będzie na Wykonawcy. Możliwy jest też odbiór osadu w kontenerach podstawionych przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905136002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nidzicakw.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach