Przetargi.pl
Dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych, tonerów, tuszy oraz oprogramowania w ramach projektu Nowe perspektywyw roku szkolnym 2013/2014

Gmina Miedziana Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 303-16-26 , fax. 41 303-16-05
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedziana Góra
  ul. Urzędnicza 18 18
  26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 303-16-26, fax. 41 303-16-05
  REGON: 29101032300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedziana-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych, tonerów, tuszy oraz oprogramowania w ramach projektu Nowe perspektywyw roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Część 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania Część 3 - Dostawa tonerów i tuszy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzianagora.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach