Przetargi.pl
Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul.Bartolona w Sandomierzu

Gmina Miejska Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 6440100 , fax. 015 6440100
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 6440100, fax. 015 6440100
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa schodów na skarpie zachodniej - schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul.Bartolona w Sandomierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są n/w roboty budowlane polegające na budowie schodów terenowych W-4 na przedłużeniu ul.Bartolona w Sandomierzu na skarpie zachodniej: a) roboty rozbiórkowe istniejących schodów, rozebranie krawężników betonowych 63,0mb, wywiezienie gruzu oraz zdemontowanych elementów b) usunięcie ziemi zbędnej, formowanie skarpy c) budowa schodów żelbetowych 13,39 m3 d) zakup i montaż ławek 2 szt. e) nawierzchnia schodów z kostki kamiennej z granitu drobnoziarnistego 10x10x10- 24,79 m2 oraz 15x15x15 - 151,31 mb Uwaga: Zamiast 2 rzędów kostek 15x15x15 w stopniach schodów zamontować krawężnik granitowy w pionie o wym. 15x30x95cm szt.63,0 f) dostawa i montaż balustrad kutych 40,93mb g) ułożenie kabla 4x35mm2 w gruncie - 73,5mb h) montaż i ustawienie kompletnej latarni stalowej P1/03/E27 - szt.2,0 i) uruchomienie oświetlenia schodów Szczegółowy zakres zawarty jest w projekcie wykonawczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452623004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach