Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w okresie od II do X.2014r.

Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. B. Prusa 3A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2524900 , fax. 41 2523500
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
  ul. B. Prusa 3A 3A
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2524900, fax. 41 2523500
  REGON: 26019677000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia w okresie od II do X.2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Sokola, Tysiąclecia zarządzanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w okresie od II do X.2014r. Szczegółowy opis powierzchni terenów przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w wysokości: 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 75 1560 0013 2808 6808 0000 0004 Getin Noble Bank Spółka akcyjna z dopiskiem: Wadium dla zadania ZZK.ZP.271.1.2014. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie: 1) kopia potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej w dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe, potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium, 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści dokumentu wadialnego (wadium w formie niepieniężnej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Możliwość spieniężenia dokumentu wadialnego winna być możliwa bez odwołania, bez warunku niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dokument wadialny nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Dokument wadialny winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl menu:jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach