Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w obiektach MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3312524 , fax. 041 3685057
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2 2
  25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3312524, fax. 041 3685057
  REGON: 00367705100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w obiektach MOPR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (adresy obiektów , szczegółowy zakres czynności) został określony w Załączniku Nr 1 i 1 a do siwz. Zamówienie dotyczy 17 obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Kielc, w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakres czynności do wykonania to m.in. : sprzątanie pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz sanitariatów , utrzymywanie porządku na terenie zewnętrznym . Łączna powierzchnia do utrzymania czystości wynosi 3840,20 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę powyżej 5 osób odpowiedzialnych za świadczenie usług sprzątania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.kielc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach