Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarnocin

Gmina Czarnocin ogłasza przetarg

 • Adres: 28-506 Czarnocin, Czarnocin 100
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3512028 , fax. 41 3512029
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnocin
  Czarnocin 100 100
  28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3512028, fax. 41 3512029
  REGON: 29101003300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czarnocin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów na zajęcia szkolne i odwożeniu po zakończeniu zajęć szkolnych do miejsc zamieszkania ustalonych w harmonogramie przewozu uczniów stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wg poniższych tras: Trasa 1. Cieszkowy , Mękarzowice, Malżyce, Górki, Stradów , Zagaje Stradowskie ,Michałowice , Ciuślice, Czarnocin, Cieszkowy w okresach: a) od 1 września 2016r do 31 października 2016r od 16 marca 2017r do 30 czerwca 2017r długość 24700 m X 2 kursy + 22100m = 71500 m dziennie Zał.Nr. 9 do SIWZ mapa- kurs zaznaczony kolorem niebieskim b) od dnia 1 listopada 2016r do 15 marca 2017r Trasa 1. Cieszkowy, Czarnocin, Opatkowiczki, Ciuślice, Michałowice,Malżyce, Mękarzowice, Stradów , Zagaje Stradowskie, Stradów , Michałowice, Ciuślice, Czarnocin, Cieszkowy - długość długość 30000m x 2 kursy + 27400m = 87400m dziennie Zał.Nr. 9 do SIWZ mapa- kurs zaznaczony kolorem pomarańczowym Trasa 2. Cieszkowy, Czarnocin, Turnawiec, Budziszowice,Turnawiec,Czarnocin długość 9800 x2 kursy = 19600m Uwaga: trudne warunki zimowe trasa: Cieszkowy ,Czarnocin, Ciuślice, Turnawiec , Budziszowice ,Turnawiec, Ciuślice , Czarnocin długość 15.050 x 2 kursy =30.100m dziennie Zał.Nr. 9 do SIWZ mapa- kurs zaznaczony kolorem fioletowym Trasa 3. Czarnocin, Swoszowice , Czarnocin 7400 x 2 kursy = 14.800 m Czarnocin, Cieszkowy 3000x2=6000m Zał.Nr. 9 do SIWZ mapa- kurs zaznaczony kolorem zielonym Trasa 4 Cieszkowy ,Krzyż,Zięblice(przystanek),Dębiany, Dębiany remiza,Charzowice, Sokolina (szkoła) ,Mikołajów,Zagajów,Mikołajów , Sokolina kiosk, Sokolina (szkoła) Kolosy (Zbór ), Kolosy ( Gościniec) Kolosy (szkoła), Będziaki, Sokolina szkoła, Będziaki, Soboszów, Krzyż, Cieszkowy (szkoła) długość 34500m x 2 kursy = 69000m dziennie Zał.Nr. 9 do SIWZ mapa- kurs zaznaczony kolorem żółtym 2. Dzienna długość trasy wynosi: a) w okresie od: 1 września 2016 do 31 października 2016r 16 marca 2017 r do 30 czerwca 2017r 180,9 km b) w okresie od:1 listopada 2016r do 15 marca 2017r 196,8km 3.Zamawiający zastrzega sobie zmianę Harmonogramu bez rozszerzenia przedmiotu zamówienia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 190 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2715.-zł (słownie: dwa tysiące siedemset piętnaście złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko Zdrój Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 z adnotacją: Wadium do przetargu nieograniczonego znak sprawy: Or.4464.1.2016 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, w pokoju nr 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwbip.czarnocincom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach