Przetargi.pl
Świadczenie w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 276 76 00 , fax. 41 265 22 51
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. Świętokrzyska 22 22
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 276 76 00, fax. 41 265 22 51
  REGON: 00367586200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Codzienne świadczenie w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w godzinach od 7.00 do 22.00, w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Usługi te przeznaczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni jak również dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Przewidywana ilość godzin świadczonych usług: Usługi opiekuńcze w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku): 12360 godz.Usługi opiekuńcze w soboty, niedziele i święta: 1380 godz. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku): 2500 godz. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w soboty, niedziele i święta: 80 godz. Podane ilości godzin usług są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych godzin między usługami w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba osób zdolnych do wykonywania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arl.ostrowiec.pl/bip/mops
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach