Przetargi.pl
OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019

Gmina Szydłów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3545125 , fax. 041 3545125
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłów
  ul. Rynek 2 2
  28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3545125, fax. 041 3545125
  REGON: 29101081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Budżetu Gminy Szydłów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019 obejmująca swym zasięgiem następujące jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy w Szydłowie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, 3. Zespół Szkół w Szydłowie 4. Szkoła Podstawowa w Solcu, 5. Szkoła Podstawowa w Szydłowie 6. Gimnazjum w Szydłowie 7. Publiczne Przedszkole w Szydłowie 8. Gminna Biblioteka Publiczna 9. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu i zabezpieczenia umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną