Przetargi.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 50 , fax. 41 200 17 60
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 50, fax. 41 200 17 60
  REGON: 00103679600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zakwaterowaniu i wyżywieniu 40 uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r., z wyłączeniem wakacji, ferii i innych dni ustawowo wolnych od pracy i nauki. Uczestnicy to osoby w wieku 15-24 lat, które należy zakwaterować w pokojach 1, 2, 3 lub 4-ro osobowych o powierzchni min. 4 m2 na osobę. Oferowane pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami kwaterowania uczniów obowiązującymi w internatach szkolnych. Dla w/w uczestników należy zapewnić dostęp do świetlicy i pomieszczeń socjalnych. Dla komendanta i wychowawców - dla potrzeb administracyjno-biurowych - należy zapewnić: trzy pomieszczenia biurowe i dyżurkę o pow. min. 20 m 2 oraz magazyn - o pow. min. 10 m2 w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 r. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia administracyjno-biurowe w okresie 01.09.2015-30.06.2016 udostępnione były bezpłatnie. Pomieszczenia mieszkalne winny być na jednym piętrze, oddzielone od innych użytkowników oraz zgodne ze standardami kwaterowania uczniów obowiązującymi w internatach szkolnych. Wyżywienie uczestników obejmujące: a)pierwsze śniadanie, a na drugie śniadanie (bułka lub kanapka) wydawana przy pierwszym śniadaniu, b)obiad c)kolacja Wyżywienie uczestników winno być zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi i ilościowymi żywienia młodzieży w internatach szkolnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swietokrzyska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach