Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej W zakres zamówienia wchodzi : - budowa drogi gminnej klasa D, kategorii ruchu KR2, długości 955 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 5 m, - w km 0+000 do 0+275 nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości nawierzchni 5,0m w krawężnikach betonowych 15*30*100 na ławie betonowej C12/15 z oporem z podsypką cementowo-piaskową 1:4, - konstrukcja nawierzchni: w- wa ścieralna 5cm, w -wa wiążąca 7 cm, podbudowa zasadnicza z tłucznia 20 cm, podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 17cm, - budowa kanalizacji deszczowej PP DN 300 wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Gruntowej, - przebudowa wodociągu DN 110 wraz z przyłączami wody, - przebudowa gazociągu, - wycinka kolidujących drzew, - rozbiórka ogrodzeń kolidujących z jezdnią - uzupełnienie poboczy ziemią za krawężnikiem . W km 0+275 do 0+955 nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości nawierzchni 5,0m, - karczowanie pni drzew, - ścinka pobocza, - poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żwirowej : wykop gł. 40 cm, warstwa odsączająca z piasku 10cm, warstwa podbudowy z kruszywa gr. 30 cm, - wykonanie i pogłębienie rowu , - przebudowa linii teletechnicznej, (przestawienie 3 słupów ) - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania odpowiedniego spadku poprzecznego i podłużnego, - wyrównanie nawierzchni kruszywem frakcji 0-31,5mm śr. gr. 5 cm, - wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5+4 cm, - regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodnych, - wykonanie 2 progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm (wg. załącznika), - wykonanie poboczy szerokości 0,75 m gr. warstwy do 10 cm, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Uwagi: Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Uwagi: 1. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp.. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Gwarancja na wykonane roboty min 36 m-cy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach