Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8650540 w. 34 , fax. 015 8650540 w. 23
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o.
  ul. Krakowska 11 11
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 8650540 w. 34, fax. 015 8650540 w. 23
  REGON: 83033737500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o., tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów PGK w Połańcu Spółka z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pgk.bip.umig.polaniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach