Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy nr sprawy EZP-252-15/2016

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3641378 , fax. 041 3641226
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5 5
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3641378, fax. 041 3641226
  REGON: 00029011000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy nr sprawy EZP-252-15/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 opisanych w formularzu cenowym (załącznik do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz 1923 ze zmianami). Usługa obejmuje: wywóz odpadów komunalnych z terenu ŚCP w Morawicy w tym dostarczenie kontenerów przystosowanych do składowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów tekturowych opakowaniowych - odbiór i transport odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania, przekazanie odpadów do uprawnionego składowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres niezmienności cen
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach