Przetargi.pl
Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa - Kurzelów w zakresie od km 25+300 do km 30+550

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 00127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa - Kurzelów w zakresie od km 25+300 do km 30+550
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 785 od km 25+300,00 do km 30+550,00 a w szczególności: w zakresie branży drogowej: - wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z dogami bocznymi, - odmulenie istniejących rowów, - remontem istniejących elementów odwodnienia w miejscowościach Kurzelów i Danków Duży, - remont istniejących chodników, - remont istniejących zjazdów, - przebudowa konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej MCAS gr. 29 cm, - wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W WMS gr. 8 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4 cm, - odtworzenia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Dokumentacją techniczną pn. Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa - Kurzelów w zakresie od km 25+300 do km 30+550, Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 74.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szdw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach