Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3861010 , fax. 41 3861267
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada 33a 33a
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3861010, fax. 41 3861267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 2. Zakres przedmiotowych robót ograniczony etapem I obejmuje wykonanie przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Kolejowej i M. Reja oraz budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Cichej, Spokojnej, Nowej, W. Kadłubka, Kolejowej, M. Reja, wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy Przemysłowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Reymonta w Jędrzejowie. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 2.1. przebudowę ul. Kolejowej (Nr 328059T) w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. mapa poglądowa - zakres robót ul. Kolejowa, obejmującym m.in.: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) przebudowę istniejących chodników, c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową, d) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, e) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym, g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 2.2. przebudowę ul. M. Reja (Nr 328099T) w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. mapa poglądowa - zakres robót ul. M. Reja, obejmującym m.in.: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową, c) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, d) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym, e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 2.3. przebudowę ul. S. Konarskiego w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. mapa poglądowa - zakres robót ul. S. Konarskiego, obejmującym m.in.: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) przebudowę istniejących chodników, c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową, d) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, e) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym, g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 2.4. budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Reja, Kadłubka, Nowa, Kolejowa wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy Przemysłowej 2.5. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Reymonta w Jędrzejowie. 3. Opis oraz szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII ppkt 1 SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem Wadium w przetargu na Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i w banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie Zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b). w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Poza w/w z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach