Przetargi.pl
EZ/ZP/61/2016 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego ŚCP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3671339 , fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3671339, fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wszzkielce.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ/ZP/61/2016 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego ŚCP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego ŚCP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 7 stanowiących załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Pakiet nr 1 - Gwoździe śródszpikowe TEN do posiadanego zestawu Titanium ElasticNail System firmy SYNTHES Pakiet nr 2 - Druty Kirschnera Pakiet nr 3 - Staplery i endostaplery Pakiet nr 4 - Zestawy do drenażu opłucnej Pakiet nr 5 - Wkręty, podkładki, wiertła, gwintowniki, igły chirurgiczne Pakiet nr 6 a - Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej niewchłanialne Pakiet nr 6 b - Dzierżawa instrumentarium, bank implantów Pakiet nr 7 a - Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej niewchłanialne Pakiet nr 7 b - Dzierżawa instrumentarium Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3a, 3b, 3c do SIWZ (wzór umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331622005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wszzkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach