Przetargi.pl
Zadanie 1. Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 100 do km 0 +614, dz. nr ew. 1242 i 747. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 000 do km 0 +100

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-650 Samborzec, Samborzec 199
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8320406 , fax. 15 8320406
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
  Samborzec 199 199
  27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8320406, fax. 15 8320406
  REGON: 83041399800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-sandomierz.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1. Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 100 do km 0 +614, dz. nr ew. 1242 i 747. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 000 do km 0 +100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1. Przebudowa i zabezpieczenie dna i skarp wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 100 do km 0 +614, dz. nr ew. 1242 i 747. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej , ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu od km 0 + 000 do km 0 +100 Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Przebudowa drogi od km 0 +100 do km 0 +614. Budowa kanalizacji deszczowej od km 0 +100 do km 0+ 614. Zadanie 2 Przebudowa drogi od km 0 +000 do km 0 +100. Budowa kanalizacji deszczowej od km 0 +000 do km 0 +100. Przebudowa linii oświetlenia terenu. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych. Szczegółowy zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 55 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-sandomierz.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach