Przetargi.pl
Dostawa łóżek szpitalnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 25 30 757, 516 209 290 , fax. 41 25 32 944, 25 30 757
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Szpitalna 1 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 25 30 757, 516 209 290, fax. 41 25 32 944, 25 30 757
  REGON: 00030831800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łóżek szpitalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych, w następującej ilości: a) łóżka elektryczne 4-segmentowe z wyposażeniem - 4 szt. b) łóżka mechaniczne 4-segmentowe z wyposażeniem - 10 szt. c) łóżka mechaniczne 4-segmentowe z regulacją wysokości leża z wyposażeniem - 10 szt. d) łóżka mechaniczne 2-segmentowe - 11 szt. e) szafki przyłóżkowe - 35 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331921209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego : Bank PKO S.A. I O / /Skarżysko - Kamienna nr : 60 1240 1402 1111 0010 0441 5465 z dopiskiem -wadium - przetarg nieograniczony na -dostawa łóżek szpitalnych. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, ze zm.) 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46. ust. 4a i ust.5 ustawy. Gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego lub, w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających za specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy prawo zamówień publicznych, uznane zostaną jako nie spełniające warunków, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 5. Dowód dokonania wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu, złożenie wadium w innych dopuszczonych formach) należy dołączyć do oferty. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 7. Zwrot wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z pkt 3 zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach