Przetargi.pl
Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676144 , fax. 41 3676141; 3676353
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Etap I polegających m.in. na: - wykonaniu bieżni owalnej czterostanowiskowej o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki ręcznej i boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, - wykonaniu rozbiegu o skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią, - wykonaniu chodnika (obsługa komunikacyjna terenu), o szer. 4m od ul. Daszyńskiego wzdłuż wschodniej elewacji szkoły do obecnego placu manewrowego wraz z wymianą istniejącej furtki na bramę, - przebudowie istniejących przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją (kanalizacja sanitarna, deszczowa), - wykonaniu odwodnienia , - zabezpieczeniu przyłącza ciepłowniczego, - demontażu niesprawnego oświetlenia terenu oraz wykonaniu oświetlenia terenowego, - wykonaniu monitoringu cyfrowego, - humusowaniu, wyrównaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: - wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, - dokumentacja projektowa Etap I stanowiąca Załącznik nr 8 do siwz, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik nr 9 do siwz, - przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 10 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 34000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach