Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3653100 , fax. 041 3455220
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 64 64
  25-701 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3653100, fax. 041 3455220
  REGON: 29085679100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek , faksów i kserokopiarek. Postępowanie prowadzone jest w częściach: - Część I - Tusze, tonery do drukarek i faksów, atramenty, bębny, taśmy barwiące do drukarek. - Część II- Toner i bębny do kserokopiarek. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. UWAGI: 3.1. Materiały eksploatacyjne z Części I, II muszą mieć parametry takie lub lepsze niż produkty wymienione w kolumnie 4 Załącznika nr 1 do SIWZ . 3.2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że będą to materiały o parametrach techniczno - jakościowych takich lub lepszych niż parametry materiałów oryginalnych pochodzących od producenta sprzętu do którego są przeznaczone. 3.3.Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne i fabrycznie nowe. Przez produkty oryginalne i fabrycznie nowe rozumie się produkty nowo wytworzone w całości tzn. nowa obudowa, nowe dysze, nowy tusz, nowe bębny światłoczułe, nowe oryginalne opakowanie, stosowane typowo dla nowego produktu przez jego producenta. 3.4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia opakowany był w oryginalne opakowania producenta zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt ( nazwa producenta, numer katalogowy, symbol i termin jego ważności - odpowiednio do wymagań dla danego rodzaju materiału) zarówno na jednostkowym opakowaniu fabrycznym, jak i na samym materiale eksploatacyjnym opakowanym w wewnętrzne szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem zewnętrznym. Za produkt fabrycznie nowy ( nowo wytworzony w całości ) i nie regenerowany nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, gdzie jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony, czy uzupełniony lub wykonany z zastosowaniem używanych elementów. 3.5.Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie jakości, pojemności i wydajności (przedstawione w kolumnie 4 Załącznika nr 1 do SIWZ). 3.6. Zamawiający w celu stwierdzenia równoważności oferowanych produktów wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na produkty równoważne załączył do oferty opis produktów równoważnych potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3.7. Dokument potwierdzający, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego i są równoważne w stosunku do produktu oryginalnego musi być wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości oferowanych produktów równoważnych lub producenta oferowanych produktów równoważnych. Dokument musi wskazywać producenta i symbol produktu w stosunku do którego oferowany produkt spełnia warunek równoważności oraz parametry tego produktu równoważnego. Stwierdzenie równoważności nastąpi poprzez porównanie przez Zamawiającego treści specyfikacji wyrobu oryginalnego (w szczególności wymienionych w kolumnie 4 Załącznika nr 1 do SIWZ) z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt równoważny posiada parametry nie gorsze niż produkt oryginalny w szczególności w zakresie pojemności, wydajności określonej liczbą stron formatu A4 oraz wartości procentowej zaczernienia określonej w specyfikacji produktu oryginalnego (wymienionych w kolumnie 4 Załącznika nr 1 do SIWZ). 3.8. Wykonawca składając ofertę na równoważne materiały bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. 3.9. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały eksploatacyjne są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 3.10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu wyrobów równoważnych innego producenta, niż wskazany w ofercie. 3.11.Dopuszczalne jest zastąpienie produktów równoważnych produktem pochodzącym od producenta sprzętu do którego jest przeznaczony, pod warunkiem zachowania niezmiennej ceny w stosunku do ceny wskazanej w ofercie. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 3.12.Wykonawca poda w Załączniku nr 2 do SIWZ nazwę producenta oraz symbol oferowanego materiału eksploatacyjnego do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz jego pojemność i wydajność. 3.13.Wymaga się, aby produkt współpracował z urządzeniami wymienionymi w kolumnie 2 Załącznika nr 1 do SIWZ i odpowiadał co najmniej pojemności i wydajności wymienionej w kolumnie 4, mierzonym zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 24711, ponadto proces produkcji oferowanego produktu powinien być zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001, bez elementów składowych odzyskanych w wyniku refabrykacji lub regeneracji z wcześniej użytkowanego materiału eksploatacyjnego. 3.14. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne do poniższych urządzeń (na gwarancji): - drukarek: Brother HL 4150CDN (poz.50-55 tab. - zał. nr 1), Brother HL 5340d,HL 5350dn (poz.24-25 tab. - zał. nr 1) HP OfficeJet 6000,HP OfficeJet 7000 (poz. 26-29 tab. - zał. nr 1), Epson EPL-N2550 (poz. 40 tab. - zał. nr 1), Brother HL-5450DN (poz.61-62 tab. - zał. nr 1), HP OfficeJet 8100 WiFi (poz.63-66 tab. - zał. nr 1), - urządzenia wielofunkcyjnego: Brother MFC5910DW (poz.56 tab. - zał. nr 1), Brother MFC-7860DW (poz. 42 tab. - zał. nr 1) Brother MFC-J6510DW (poz.67-70 tab. - zał. nr 1), Brother DCP-J315W (poz.71-74 tab. - zał. nr 1), nie mogą powodować utraty gwarancji producenta tych urządzeń. W przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez dostarczony materiał eksploatacyjny równoważny, a uszkodzenie nastąpiło w trakcie okresu gwarancyjnego producenta sprzętu i nastąpiła utrata uprawnień gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe oraz zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w związku z wysłaniem urządzenia do serwisu, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawą do wystąpienia z roszczeniami jak powyżej w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez autoryzowany serwis gwaranta urządzeń oraz faktura wystawiona za naprawę. W przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez dostarczony materiał eksploatacyjny równoważny, a uszkodzenie nastąpiło po upływie okresu gwarancyjnego producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów naprawy urządzenia w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Podstawą do wystąpienia z roszczeniami jak powyżej w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez serwis oraz faktura wystawiona za naprawę. 3.15. Wymaga się, aby na oferowane produkty z Części I, II Wykonawca udzielił rękojmi co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia partii towaru. W przypadku dwukrotnej reklamacji materiału eksploatacyjnego równoważnego o tym samym symbolu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wod-kiel.com.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach