Przetargi.pl
transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2478000 w. 115 , fax. 041 2478050
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szymanowskiego 11 11
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2478000 w. 115, fax. 041 2478050
  REGON: 00031147300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.ostrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje transport (bez nadzoru medycznego) pacjentów leżących, na wózkach inwalidzkich, chodzących)na dializę i odwóz po wykonanej dializie na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, wyszczególniony w załączniku Nr 1 do specyfikacji. 2. Ilość dializ w miesiącu - 1 pacjent - ok. 12, 13 dializ (24-26 kursów - dowóz i odwóz). Każdy pacjent jest dializowany 3 razy w tygodniu. 3. Ilość przewożonych pacjentów na dializy: 51 pacjentów podzielonych na 22 zespołów (w jednym transporcie max 4 osoby wg rejonów zamieszkania) 4. Kierunki, w których wykonywane są transporty: teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Kunów, Opatów, Sadowie, Bukowie, Michałów, Rżuchów, Kolonia Inwalidzka, Sarnówek Duży, Pękosławice, Bukowie III, Stara Słupia, Nowa Słupia, Wojciechowice, Gierczyce, Tarłów, Wólka Lipowa, Bałtów, Prawęcin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane w prowadzonym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.ostrowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach